czwartek, 9 kwietnia 2020      
STATUT STATUT  

STATUT
STOWARZYSZENIA PRAWORZĄDNY SULECHÓW

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Praworządny Sulechów" i w dalszej części statutu zwane jest "Stowarzyszeniem".
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach i jest dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem członków realizujących wspólnie statutowe cele mające charakter niezarobkowy.

§ 2

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Sulechów, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie używa własnego logo i stempla z nazwą w pełnym brzmieniu.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, może również zatrudniać pracowników etatowych.

Rozdział II

Cele i środki działania stowarzyszenia

§ 6

Celem stowarzyszenia w szczególności jest:
 1. podejmowanie i realizowanie inicjatyw na rzecz dobra gminy Sulechów oraz jej mieszkańców,
 2. podejmowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do rozwoju gminy, które mieszczą się w obszarze kompetencji samorządu szczebla gminnego oraz innych, które służą jej rozwojowi,
 3. prezentowanie opinii i stanowisk wypracowanych przez stowarzyszenie i jego członków zainteresowanym jednostkom administrującym sprawami publicznymi,
 4. gromadzenie i upowszechnianie wszelkich informacji i dokumentacji obejmującej procesy integracji europejskiej,
 5. aktywizacja środowisk do promowania społeczeństwa obywatelskiego,
 6. działalność na rzecz upowszechniania standardów etycznego funkcjonowania w społeczności lokalnej.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. tworzenie warunków współdziałania instytucji i osób zrzeszonych w stowarzyszeniu,
 2. wymianę wiedzy i informacji niezbędnych do rozwoju członków stowarzyszenia,
 3. współpracę z innymi organizacjami o podobnych celach działającymi w kraju i zagranicą poprzez realizację wspólnych projektów i programów,
 4. współdziałanie z samorządem lokalnym, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, instytucjami edukacyjnymi, fundacjami i innymi organizacjami,
 5. wspieranie współdziałania członków stowarzyszenia z jednostkami administrującymi sprawami publicznymi,
 6. pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych stowarzyszenia,
 7. organizowanie konferencji, seminariów i spotkań tematycznych z inicjatywy zainteresowanych osób i instytucji,
 8. działalność wydawniczą,
 9. inne działania zbieżne z podstawowymi celami stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie wspiera środowisko lokalne zainteresowane organizacją i realizacją celów zbliżoną do celów statutowych stowarzyszenia oraz stanowi płaszczyznę wymiany wiedzy i informacji na temat potrzeb i osiągnięć środowiska lokalnego w tym zakresie.

Rozdział III

Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkami stowarzyszenia mogą zostać osoby akceptujące statutowe cele i środki działania stowarzyszenia.

§ 10

 1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
 2. Członkami stowarzyszenia mogą zostać osoby o nienagannej opinii środowiska i chcące uczestniczyć w działalności na rzecz krzewienia szeroko rozumianych zasad etycznych nie stojących w sprzeczności z systemem cywilizacji łacińskiej.
 3. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby desygnowane przez przynajmniej dwóch członków założycieli i zaakceptowane przez zarząd stowarzyszenia.
 4. Osoby fizyczne jako założyciele stowarzyszenia nabywają członkostwo z chwilą wpisania stowarzyszenia do rejestru.
 5. Po zarejestrowaniu stowarzyszenia członkostwo nabywane jest po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, przedstawieniu listu rekomendacyjnego dwóch członków zwyczajnych stowarzyszenia oraz podjęciu przez zarząd uchwały o wpisaniu w poczet członków.

§ 11

Członkami wspierającymi stowarzyszenie mogą zostać polskie i zagraniczne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, prowadzące działalność zgodną z celami statutowymi stowarzyszenia, które złożą pisemną deklarację członkowską oraz deklarację w zakresie świadczeń na rzecz stowarzyszenia.

§ 12

Członkami honorowymi stowarzyszenia mogą być polskie i zagraniczne osoby prawne, fizyczne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

§ 13

Godność członka honorowego nadaje w drodze uchwały Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia osobie lub jednostce organizacyjnej, która poniosła szczególne zasługi dla realizacji statutowych działań stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia może nadać szczególnie zasłużonemu członkowi godność Honorowego Prezesa.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
 1. udziału w Walnym Zgromadzeniu stowarzyszenia z głosem stanowiącym,
 2. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia,
 3. udziału we wszystkich formach działalności stowarzyszenia.

§ 15

Członkowie wspierający mają prawo do:
 1. udziału w Walnym Zgromadzeniu stowarzyszenia z głosem doradczym,
 2. udziału we wszystkich formach działalności stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie honorowi mają prawo do:
 1. udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym,
 2. udziału we wszystkich formach działalności stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 • przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia,
 • popierać działalność stowarzyszenia, propagować jego idee i cele statutowe,
 • opłacać regularnie składki członkowskie w wysokości i na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 18

Członkowie wspierający mają obowiązek:
 1. przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia,
 2. popierać działalność stowarzyszenia, propagować idee i cele statutowe.

§ 19

Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 • pisemnego zrzeczenia się członkostwa stwierdzonego uchwałą zarządu,
 • wykluczenia na wniosek zarządu przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów za czyn niehonorowy lub działanie na szkodę stowarzyszenia,
 • utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • śmierci członka.
Zarząd może podjąć uchwałę o wykreśleniu z listy członków osób, które przez okres pełnego roku kalendarzowego nie opłaciły składki członkowskiej.

Rozdział IV

Władze stowarzyszenia

§ 20

Władzami stowarzyszenia są:
 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 21

 1. Członkami zarządu stowarzyszenia mogą być osoby, które prowadzą działalność mieszczącą się w granicach zadań i funkcji stowarzyszenia.
 2. We władzach, o których mowa w § 20 pkt. 2 i 3 tę samą funkcję można sprawować przez dwie kolejne kadencje.

§ 22

 1. Walne zgromadzenie jest najwyższą władzą stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. wybór i odwołanie zarządu i komisji rewizyjnej,
  2. przyjęcie corocznego sprawozdania z działalności zarządu i udzielenie zarządowi absolutorium z wykonania przezeń obowiązków,
  3. przyjęcie corocznego sprawozdania komisji rewizyjnej,
  4. rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie przyznania statusu honorowego członka stowarzyszenia,
  6. zmian statutu stowarzyszenia,
  7. rozwiązanie stowarzyszenia i jego likwidacja oraz związane z tym rozporządzanie majątkiem stowarzyszenia,
  8. ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 23

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych stowarzyszenia z zastrzeżeniem, że uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu stowarzyszenia wymagają większości co najmniej dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych. Quorum obowiązuje podczas głosowania podjętego w pierwszym terminie posiedzenia.
 2. Głosowanie jest jawne, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej z zastrzeżeniem, że wybory do władz stowarzyszenia są tajne.

§ 24

 1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd przynajmniej raz w roku kalendarzowym.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez zarząd w każdym czasie z własnej inicjatywy na wniosek komisji rewizyjnej lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych.
 4. W przypadku jeśli zarząd nie zwoła nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek, o którym mowa w ust. 3 w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku na piśmie, komisja rewizyjna uprawniona jest do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu zawierające termin i miejsce posiedzenia wraz z załączonym porządkiem obrad powinno być skutecznie doręczone członkom zwyczajnym stowarzyszenia co najmniej na 10 dni przed planowanym terminem jego odbycia.

§ 25

Zarząd stowarzyszenia kieruje pracą stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 26

 1. Zarząd wybierany jest przez walne Zgromadzenie spośród zwykłych członków stowarzyszenia.
 2. Zarząd skład się z pięciu członków. Kadencja członków zarządu trwa 4 lata.
 3. Posiedzenia zarządu mogą odbywać się poza siedzibą stowarzyszenia.
 4. Posiedzenia zwoływane są nie rzadziej niż raz na kwartał z własnej inicjatywy Prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu lub na wniosek trzech członków zarządu.
 5. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów aktualnych członków zarządu.
 6. Uchwały zarządu mogą także zapadać bez odbycia posiedzenia w trybie obiegowym, poprzez złożenie pod uchwałą podpisów przez członków zarządu. W wypadku głosowania w trybie obiegowym należy sporządzić protokół głosowania.
 7. Uchwały zarządu stowarzyszenia mogą być zaskarżane na piśmie przez członków stowarzyszenia do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały lub doręczenia jej odpisu.

§ 27

Do kompetencji zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone w niniejszym statucie na rzecz innych władz stowarzyszenia a w szczególności:
 1. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz w sposób wskazany w § 29,
 2. kierowanie bieżącą pracą stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
 3. przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia,
 4. tworzenie stałych i doraźnych komisji stowarzyszenia.

§ 28

 1. Prezes zarządu wybierany jest przez członków zarządu spośród członków zarządu.
 2. Wiceprezes zarządu wybierany przez członków zarządu spośród członków zarządu działa w granicach określonych przez prezesa.
 3. Kompetencje prezesa w razie niemożności kierowania przezeń stowarzyszeniem na czas niemożności przejmuje wiceprezes.

§ 29

Oświadczenie woli w imieniu stowarzyszenia podejmuje jednoosobowo prezes lub wiceprezes stowarzyszenia lub dwóch pozostałych członków zarządu działających łącznie.

§ 30

 1. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 4 lat spośród członków stowarzyszenia.
 2. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 3. Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje przewodniczący komisji co najmniej raz w roku z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka komisji.

§ 31

Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie działalności stowarzyszenia co najmniej raz w roku oraz prawidłowości działania jego organów,
 2. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu i wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi,
 3. składanie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 32

Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład organów wykonawczych stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek i finanse stowarzyszenia

§ 33

 1. Majątek stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji jego celów statutowych.
 2. Majątek stowarzyszenia tworzą:
  1. nieruchomości i ruchomości będące własnością stowarzyszenia,
  2. inne prawa majątkowe,
  3. środki pieniężne.
 3. Majątek stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn, spadków i zapisów,
  3. dotacji celowych,
  4. dochodów z własnej działalności gospodarczej,
  5. środków pozyskiwanych w ramach współpracy z innymi organizacjami działającymi w kraju i zagranicą,
  6. innych dochodów stowarzyszenia.
 4. Majątkiem stowarzyszenia administruje zarząd.

§ 34

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i formach służących realizacji jego celów statutowych.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 35

 1. Zmiana statutu stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych stowarzyszenia.
 2. Wniosek o zmianę statutu może zgłosić na piśmie zarząd stowarzyszenia lub grupa co najmniej 8 zwyczajnych członków stowarzyszenia.

§ 36

 1. Likwidacja stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków stowarzyszenia.
 2. Wniosek o likwidację stowarzyszenia może zgłosić na piśmie zarząd stowarzyszenia lub grupa co najmniej 15 zwyczajnych członków stowarzyszenia.

 


created by brombaak